Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0904.673.696

0936.236.855

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Ống nhựa xoắn HDPE

58 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thành Công TFP 85/65 - 100 %
42.500 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 320/250 - 100 %
643.500 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 260/200 - 100 %
322.300 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 230/175 - 100 %
25.850 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 195/150 - 100 %
170.500 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 160/125 - 100 %
114.950 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 130/100 - 100 %
71.500 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 105/80 - 100 %
57.750 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 85/65 - 100 %
43.780 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 40/30 - 100 %
15.400 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thành Công TFP 195/150 - 100 %
165.800 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thành Công TFP 160/125 - 100 %
121.400 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thành Công TFP 130/100 - 100 %
78.100 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thành Công TFP 110/90 - 100 %
63.600 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thành Công TFP 105/80 - 100 %
55.300 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thành Công TFP 65/50 - 100 %
29.300 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thành Công TFP 50/40 - 100 %
21.400 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thành Công TFP 40/30 - 100 %
14.900 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thành Công TFP 32/25 - 100 %
12.800 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 260/200 - 100 %
325.050 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 230/175 - 100 %
271.920 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 195/150 - 100 %
182.380 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 160/125 - 100 %
133.540 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 130/100 - 100 %
85.910 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 110/90 - 100 %
69.960 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 105/80 - 100 %
60.830 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 85/65 - 100 %
46.750 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 65/50 - 100 %
32.230 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 50/40 - 100 %
23.540 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 40/30 - 100 %
16.390 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 32/25 - 100 %
14.080 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 65/50 - 100 %
29.920 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 50/40 - 100 %
22.220 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 32/25 - 100 %
14.080 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thăng Long TFP 260/200 - 100 %
325.050 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thăng Long TFP 230/175 - 100 %
271.920 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thăng Long TFP 195/150 - 100 %
182.380 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thăng Long TFP 160/125 - 100 %
133.540 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thăng Long TFP 130/100 - 100 %
85.910 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thăng Long TFP 105/80 - 100 %
60.830 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thăng Long TFP 85/65 - 100 %
46.750 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thăng Long TFP 65/50 - 100 %
32.230 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thăng Long TFP 50/40 - 100 %
23.540 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thăng Long TFP 40/30 - 100 %
16.390 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thăng Long TFP 32/25 - 100 %
14.080 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE 260/200 - Sino - 100 %
285.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE 230/175 - Sino - 100 %
230.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE 195/150 - Sino - 100 %
150.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE 160/125 - Sino - 100 %
100.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE 130/100 - Sino - 100 %
62.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft