Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.611.166

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Dây điện Vinacap

49 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Dây điện Vinacap, dây tròn đặc 2 ruột VCm 2x1.5 - 100 %
9.374 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Vinacap, dây tròn đặc 4 ruột VCm 4x16 - 100 %
139.710 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Vinacap, dây tròn đặc 4 ruột VCm 4x1.5 - 100 %
18.230 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Vinacap, dây tròn đặc 4 ruột VCm 4x2.5 - 100 %
28.230 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Vinacap, dây tròn đặc 4 ruột VCm 4x4.0 - 100 %
42.070 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Vinacap, dây tròn đặc 4 ruột VCm 4x6.0 - 100 %
63.150 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Vinacap, dây tròn đặc 4 ruột VCm 4x10 - 100 %
94.810 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Vinacap, dây tròn đặc 3 ruột VCm 3x0.5 - 100 %
5.790 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Vinacap, dây tròn đặc 3 ruột VCm 3x0.7 - 100 %
6.540 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Vinacap, dây tròn đặc 3 ruột VCm 3x1.0 - 100 %
9.120 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Vinacap, dây tròn đặc 3 ruột VCm 3x1.5 - 100 %
13.590 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Vinacap, dây tròn đặc 3 ruột VCm 3x2.5 - 100 %
21.330 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Vinacap, dây tròn đặc 3 ruột VCm 3x4.0 - 100 %
32.440 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Vinacap, dây tròn đặc 3 ruột VCm 3x10 - 100 %
71.880 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Vinacap, dây tròn đặc 3 ruột VCm 3x16 - 100 %
105.730 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Vinacap, dây tròn đặc 4 ruột VCm 4x1.0 - 100 %
13.750 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Vinacap, dây súp dính VCm 2x1.0 - 100 %
5.140 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Vinacap, dây súp dính VCm 2x1.5 - 100 %
6.900 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Vinacap, dây súp dính VCm 2x0.5 - 100 %
3.010 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Vinacap, dây súp dính VCm 2x0.7 - 100 %
3.710 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Vinacap, dây đơn mềm VCm 1x0.5 - 100 %
1.360 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Vinacap, dây đơn mềm VCm 1x0.75 - 100 %
1.890 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Vinacap, dây đơn mềm VCm 1x1.0 - 100 %
2.460 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Vinacap, dây đơn mềm VCm 1x1.5 - 100 %
3.580 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Vinacap, dây đơn mềm VCm 1x2.0 - 100 %
4.700 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Vinacap, dây đơn mềm VCm 1x2.5 - 100 %
5.810 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Vinacap, dây đơn mềm VCm 1x4.0 - 100 %
9.360 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Vinacap, dây đơn mềm VCm 1x6.0 - 100 %
13.900 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Vinacap, dây đơn mềm VCm 1x10 - 100 %
23.880 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Vinacap, dây đơn mềm VCm 1x16 - 100 %
37.190 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Vinacap, dây tròn đặc 2 ruột VCm 2x2.5 - 100 %
14.920 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Vinacap, dây tròn đặc 2 ruột VCm 2x4.0 - 100 %
22.140 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Vinacap, dây tròn đặc 2 ruột VCm 2x 6.0 - 100 %
31.280 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Vinacap, dây đơn cứng VCm 1x4.0 - 100 %
9.150 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Vinacap, dây đơn cứng VCm 1x6.0 - 100 %
13.610 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Vinacap, dây đơn cứng VCm 1x1.0 - 100 %
2.410 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Vinacap, dây đơn cứng VCm 1x1.5 - 100 %
3.490 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Vinacap, dây đơn cứng VCm 1x2 - 100 %
4.650 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Vinacap, dây đơn cứng VCm 1x2.5 - 100 %
5.570 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Vinacap, dây đôi mềm dẹt VCm 2x0.5 - 100 %
3.316 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Vinacap, dây đôi mềm dẹt VCm 2x0.7 - 100 %
4.172 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Vinacap, dây đôi mềm dẹt VCm 2x0.75 - 100 %
4.460 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Vinacap, dây đôi mềm dẹt VCm 2x1.0 - 100 %
5.996 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Vinacap, dây đôi mềm dẹt VCm 2x1.5 - 100 %
8.070 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Vinacap, dây đôi mềm dẹt VCm 2x2 - 100 %
10.841 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Vinacap, dây đôi mềm dẹt VCm 2x2.5 - 100 %
12.944 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Vinacap, dây đôi mềm dẹt VCm 2x4.0 - 100 %
20.619 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Vinacap, dây đôi mềm dẹt VCm 2x6.0 - 100 %
29.648 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft