Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.611.166

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Cáp điều khiển

612 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-8x30 (8x7/2.3) -0,6/1kV - 100 %
770.742 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-8x35 (8x7/2.52) -0,6/1kV - 100 %
914.634 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-8x2 (8x7/0.6) -0,6/1kV - 100 %
72.324 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-8x38 (8x7/2.6) -0,6/1kV - 100 %
971.838 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-8x50 (8x19/1.8) -0,6/1kV - 100 %
1.266.174 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-8x3 (8x7/0.74) -0,6/1kV - 100 %
104.580 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-8x3.5 (8x7/0.8) -0,6/1kV - 100 %
114.786 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-8x4 (8x7/0.85) -0,6/1kV - 100 %
118.580 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-8x5.5 (8x7/1) -0,6/1kV - 100 %
166.446 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-8x6 (8x7/1.04) -0,6/1kV - 100 %
165.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-8x8 (8x7/1.2) -0,6/1kV - 100 %
228.816 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-8x10 (8x7/1.35) -0,6/1kV - 100 %
257.510 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-8x11 (8x7/1.4) -0,6/1kV - 100 %
300.888 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-8x14 (8x7/1.6) -0,6/1kV - 100 %
383.670 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-8x16 (8x7/1.7) -0,6/1kV - 100 %
427.896 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-8x22 (8x7/2) -0,6/1kV - 100 %
590.562 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-8x25 (8x7/2.14) -0,6/1kV - 100 %
672.084 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-7x6 (7x7/1.04) -0,6/1kV - 100 %
103.730 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-7x8 (7x7/1.2) -0,6/1kV - 100 %
199.206 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-7x10 (7x7/1.35) -0,6/1kV - 100 %
224.620 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-7x11 (7x7/1.4) -0,6/1kV - 100 %
262.584 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-7x14 (7x7/1.6) -0,6/1kV - 100 %
334.530 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-7x16 (7x7/1.7) -0,6/1kV - 100 %
340.340 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-7x22 (7x7/2) -0,6/1kV - 100 %
519.120 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-7x25 (7x7/2.14) -0,6/1kV - 100 %
589.806 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-7x30 (7x7/2.3) -0,6/1kV - 100 %
676.620 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-7x35 (7x7/2.52) -0,6/1kV - 100 %
803.754 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-7x38 (7x7/2.6) -0,6/1kV - 100 %
854.028 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-7x50 (7x19/1.8) -0,6/1kV - 100 %
1.112.202 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-7x3 (7x7/0.74) -0,6/1kV - 100 %
90.972 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-7x3.5 (7x7/0.8) -0,6/1kV - 100 %
100.170 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-7x4 (7x7/0.85) -0,6/1kV - 100 %
103.370 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-8x0.75 (8x1/1) -0,6/1kV - 100 %
37.950 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-7x5.5 (7x7/1) -0,6/1kV - 100 %
144.774 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-8x1 (8x7/0.4) -0,6/1kV - 100 %
47.630 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-5x30 (5x7/2.3) -0,6/1kV - 100 %
492.786 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-5x35 (5x7/2.52) -0,6/1kV - 100 %
584.388 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-5x38 (5x7/2.6) -0,6/1kV - 100 %
620.676 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-5x50 (5x19/1.8) -0,6/1kV - 100 %
806.904 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-7x0.75 (7x1/1) -0,6/1kV - 100 %
32.670 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-7x1 (7x7/0.4) -0,6/1kV - 100 %
41.250 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft